پروژه های تعمیراتی

رفع مشکل خوردگی نسوز و تنظیم سیستم کنترل الکترود کوره قوس 50 تنی فولاد اسفراین

  • تنظیم سیستم کنترل الکترود
  • تعمیر و تنظیم ولوهای HPR کوره
  • کاهش مصرف انرژی و زمان ذوب
  • رفع مشکل خوردگی نسوز

 

سیستم تنظیم الکترود کوره قوس 150 تنی فولاد ارفع

  • رفع مشکل خوردگی نسوز فاز دوم
  • کاهش مصرف انرژی
  • کاهش زمان ذوب
  • افزایش عمر نسوز کوره قوس

 

کاهش مصرف انرژی و تنظیم سیستم کنترل الکترود کوره قوس 40 تنی فولاد آلیاژی ایران

  • طراحی و ساخت دستگاه تنظیم و کنترل سیستم الکترود
  • برگزاری دوره آموزشی مدیریت مصرف انرژی کوره قوس

فهرست